BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đơn vị báo cáo: Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Qua 01 năm, lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Đảng ủy công ty thực hiện đạt được một số kết quả như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai của Đảng ủy trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm theo của tập thể:

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy và Hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng huyện ủy, Đảng ủy công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 08/8/2013 về “Nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục định hướng chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 17/3/2014 về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2014 “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nội dung đăng ký “việc làm thiết thực”, “việc làm nêu gương” của cá nhân:

Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, BCH đoàn thể trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; chỉ đạo các chi bộ, Ban Giám đốc, BCH công đoàn đăng ký công trình thiết thực và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; 48 đảng viên đạt tỷ lệ 100% và 107 CNVC-LĐ (chưa là đảng viên) đạt tỷ lệ 100% đăng ký việc làm thiết thực, tổ chức 17 lượt cán bộ chủ chốt đăng ký việc làm nêu gương đạt tỷ lệ 85% (02 đồng chí chưa là đảng viên).

Tin tức - Hoạt động

Go to top