Doanh thu

Stt

Năm

Doanh thu ( đồng )

1

2009

      63.730.610.781

2

2010

      66.968.011.734

3

2011

      46.703.383.953

4

2012

      49.677.903.958

5

2013

      42.351.200.324

Doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Stt

Năm

Lợi nhuận ( đồng )

1

2009

5.073.720.080

2

2010

9.847.784.068

3

2011

4.603.179.485

4

2012

4.776.202.072

5

2013

4.747.696.018

loi nhuan

Nguồn vốn chủ sở hữu

Stt

Năm

Giá trị ( đồng )

1

2009

 

2

2010

28.928.660.600

3

2011

37.232.915.820

4

2012

37.582.800.097

5

2013

41.228.878.622

Tin tức - Hoạt động

Go to top